Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Nestinvest Oy
Y-tunnus: 3099319-7
osoite: Helsinki
sähköposti: toimisto@lexfamilia.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö: Leni Hoffeldt-Jänkälä

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä osoitteeseen toimisto@lexfamilia.fi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

– Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
– Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti antamasi toimeksiannon toteuttamiseksi. Lisaksi
säilytämme toimeksiantoihin liittyviä tietoja meitä velvoittavan lainsäädännön mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

– Rekisteröidyltä itseltään
– Väestörekisterikeskuksesta
– Toimeksiannon tekijältä, kuten pesähoitajalta

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia
tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

henkilötiedot: nimi; sukupuoli; sosiaaliturvatunnus; syntymäaika; ammatti; yritys tai työnantaja;ala;
yhteystiedot: sähköpostiosoite; postiosoite; puhelinnumero; asiakastunnus;
sivuihin liittyvät tiedot: tekniset tiedot kuten laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä, selaintyyppi,
selainasetukset, IP-osoite, kieliasetukset, sivulle siirtymisen päivämäärät ja ajat, käyttötilastot, sekä
muut tekniset tiedonsiirtoon liittyvät tiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen sivun käytön kannalta;
tietoturvaan liittyvät kirjautumistiedot; käyttötiedot; yhdistetyt tilastotiedot;
kaupalliset tiedot: talous- ja maksutiedot (mukaan lukien pankkiyhteyttä tai luottokortteja
koskevat tiedot, jotka on annettu ostotapahtuman yhteydessä); ostohistoria (mukaan lukien mihin
tahansa ostotapahtumaan liittyvät tuotteet, päivämäärät, sijainnit); palvelupyynnöt; ja
markkinointitiedot: kiinnostuksen kohteet mainonnassa; evästetiedot; klikkaustiedot;
selainhistoria; vastaukset suoramarkkinointiin; ja suoramarkkinoinnista kieltäytyminen.

Erityisten henkilötietoryhmien käsittely: Nestinvest Oy ei pyri keräämään tai muutoin
käsittelemään arkaluonteisia henkilötietojasi lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

– Sovellettava lainsäädäntö velvoittaa käsittelyyn tai sallii sen;
– Käsittely on tarpeellista oikeudellisten vaateiden osoittamiseksi, käyttämiseksi tai vastustamiseksi;
tai
– Nestinvest Oy on hankkinut etukäteen nimenomaisen suostumuksesi ennen erityisten
henkilötietoryhmien käsittelyäsittelyä esimerkiksi hoitotahdon laatimisen yhteydessä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille poislukien EU:n yleisen tietoturva asetuksen
28 artiklassa tarkoitetut henkilötietojen käsittelijät, kuten sähköisen palvelun tarjoaja.

Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen
asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa
tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen
varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö,
asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä
henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien
salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn
liittyvistä asioista.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä
poistaa tai anonymisoi tiedot kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä
todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi,
jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan
muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa
koskevan lainsäädännön muuttumiseen.

Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin
muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa
suostumuksen.